ProRacing - Więcej mocy! - ProRacing - Więcej mocy! - ProRacing

Twój koszyk jest pusty

KATEGORIE

Zadzwoń teraz!
506-711-155
lub
720-004-003

Dowiedz się więcej i dobierz urządzenie
do swojego auta! Pamiętaj zapytać o promocje!

Artykuły

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego proracing.co

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego proracing.co

 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.proracing.co za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumienia Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica, a Klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 7. Ustawa o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 2.1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod www.proracing.co.

 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2.3. Sklep Internetowy, działający pod www.proracing.co, prowadzony jest przez ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica

 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

 b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego.

 c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

 d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystywania usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej bądź alternatywne przeglądarki internetowe np. Mozilla Firefox lub Opera

 b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.proracing.co oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2.10. Zdjęcia Towarów umieszczone na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych Towarów częściowo nie pochodzą od właścicieli sklepu, a częściowo dostarczane są przez producentów Towarów.

 2.11. Informacja o cenie podawana na stronie www.proracing.co ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach bądź złożenie zamówienia w ramach opcji „Zakupy bez rejestracji”.

 3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

 3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 3.4. ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

 c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu.

 3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica

 3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 c) niepodejmowania działań takich jak : rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu,

 e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.proracing.co, dokonać wyboru sprzętu oraz – ewentualnie – także ich specyfikacji z oferty Sklepu, itp.], podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlenie Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stornie

 4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodawanie do koszyka.

 4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlonymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 a) przedmiotu zamówienia,

 b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów i usług, w tym koszyków dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli wyświetlą),

 c) wybranej metody płatności,

 d) wybranego sposobu dostawy,

 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonywanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśniecie przycisku „Zamawiam”.

 4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej,

 4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 5.1. Dostawa Towarów realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz całej Unii Europejskiej oraz poza jej granicami w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską oraz przesyłkami pocztowymi. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 5.3. Termin realizacji dostawy podany jest na stronie produktu licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

 6.1. Ceny Towarów podane są w Euro oraz zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny;

 a) przelewem na numer konta bankowego,

 b) płatnością w systemie PayPal.com,

 d) płatnością za pobraniem przekazując zapłatę kurierowi doręczającemu zamówiony towar. 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22’ Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowane oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podmiotu ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica podany w niniejszym Regulaminie.

 7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

 7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalnie zamówienie Klienta (wykraczających poza uniwersalną ofertę) i towarów ulegających szybkiemu zepsuciu.

 7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważania za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy na poniższy adres: ProRacingX ul. Wrocławska 261 59-220 Legnica

 7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 8.1. ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 8.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstanie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. ProRacingX, Wrocławska 261, 59-220 Legnica zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi klientowi dotyczące każdej reklamacji w terminie do 14 dni

 8.3. ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczeń usług drogą elektroniczną

 9.1. ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres proracing.co, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica, mailowo pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 9.3. ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

X. Pliki cookies i tracking

10.1. Informacje na temat używania plików cookies w sklepie internetowym ProRacingX opisane są w Polityce Cookies

XI. Polityka prywatności

11.1. Informacje na temat polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym ProRacingX opisane są w Polityce Prywatności

XII. Postanowienia końcowe

 11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ProRacingX, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zostać zastosowane przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz reklamcyjny:

Formularz wymiany:

Formularz zwrotu:

PRODUKCJA

PRODUKTY

POPULARNE